ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στο τέλος των προπτυχιακών σπουδών χιλιάδες φοιτητές και πτυχιούχοι βρίσκονται µπροστά στο δίληµµα «εργασία ή µεταπτυχιακά;». Παράλληλα δεν είναι λίγοι οι εργαζόµενοι πτυχιούχοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να επιµορφωθούν συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε µεταπτυχιακόεπίπεδο. Η συνέχιση των σπουδών αποτελεί σηµαντικό βήµα για την επαγγελµατική σας σταδιοδροµία, γι’ αυτό πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτηταστην επιλογή κατεύθυνσης που επιθυµείτε να ακολουθήσετε.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στη χώρα µας µια συνεχής αύξηση της ζήτησης µεταπτυχιακών σπουδών από πτυχιούχους πανεπιστηµίων - ΤΕΙ, ενώ συγχρόνως αυξάνεται ο αριθµός εργοδοτικών φορέων που επιθυµούν ήκαι απαιτούν την κατοχή ενός µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ως τυπική απόδειξη επιθυµητών ικανοτήτων, εµπειριών και εξειδικευµένωνεπιστηµονικών γνώσεων.

Οι τάσεις αυτές κάνουν επιτακτική την ανάγκη πληροφόρησης για τις δυνατότητες µεταπτυχιακών σπουδών, ώστε οι ενδιαφερόµενοι πτυχιούχοι να µπορούν να επιλέξουν τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών που ανταποκρίνονται στο επίπεδο γνώσεων, τα ενδιαφέροντα και τις επαγγελµατικές προσδοκίες τους.

Η πορεία προς το µεταπτυχιακό σε έξι βήµατα:

ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΟ «ΓΙΑΤΙ» ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
Είναι κατάλληλη η επιλογή µεταπτυχιακών σπουδών; Η απάντηση σε αυτό τοερώτηµα θα πρέπει να αναζητηθείστους επαγγελµατικούς και προσωπικούς στόχους που ο καθένας έχει διαµορφώσει τελειώνοντας τις προπτυχιακές του σπουδές. Θα πρέπει λοιπόν ο υποψήφιος να αναρωτηθεί εάν η σταδιοδροµία πουεπιδιώκει συνδέεται µε τιςµεταπτυχιακές σπουδές ή εάν οι µεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν καθυστέρηση της απόφασής του για µετάβαση στην αγορά εργασίας.

Αρα έχει σηµασία να απαντηθούν από τον ενδιαφερόµενο οι παρακάτω ερωτήσεις:
- Πώς συνδέεται το µεταπτυχιακό δίπλωµα που επιδιώκω µε τους επαγγελµατικούς µου στόχους;
- Είµαι διατεθειµέ- νος/ηνα αφιερώσω τον χρόνο και τον κόπο που απαιτούνται για την περάτωση ενός µεταπτυχιακού προγράµµατος;
- Μήπως θα µπορούσα να αξιοποιήσω το διάστηµα µέχρι να βρω δουλειά διαφορετικά (π.χ. να βελτιώσω τις γνώσεις µου στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, να τελειώνω µε τη στρατιωτική µου θητεία, να παρακολουθήσω ένα σύντοµο πρόγραµµα κατάρτισης),ώστε να έχω πιο άµεση πρόσβαση στηναγορά εργασίας;
- Μήπως η επαγγελµατική εµπειρία που θα έχω τη δυνατότητα να αποκτήσω εάν δεν κάνω µεταπτυχιακές σπουδές είναι πιο σηµαντική για την εργασία που πραγµατικά επιθυµώ; Τι πρέπει να σκεφτώ για να επιλέξω την καταλληλότερη για µένα κατεύθυνση µεταπτυχιακών σπουδών;
- Ανάλογα µε το µεταπτυχιακό είναι και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των υποψηφίων

ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟ «ΤΙ», ΤΟ «ΠΟΥ» ΚΑΙ ΤΟ «ΠΩΣ» ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
Θα πρέπει, κατ’ αρχάς,ν’ αφιερώσετε πολύ χρόνο προκειµένου να προχωρήσετε στην κατάλληλη για σας επιλογή. Από την πρώτη στιγµή που θαξεκινήσετε τηναναζήτηση µεταπτυχιακών θα διαπιστώσετε ότι είναι πάρα πολλά τα ιδρύµατα που προσφέρουν µεταπτυχιακές σπουδές και τεράστια ηποικιλία θεµάτων σε όλες τις επιστήµες. Με αποτέλεσµαη επιλογή να γίνεται µιαδύσκολη υπόθεση.
Ας δούµε σε ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντήσουµε:
- Τύπος και τόπος των σπουδών: Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Με ποιο στόχο πτυχίου (
Master, PhD κ.λπ.); Πλήρους ή µερικής παρακολούθησης; Με διδασκαλία ή µε έρευνα;
- Οικονοµικά: Ενα από τα πιο βασικά ζητήµατα είναι το κόστος των σπουδών τόσο για δίδακτρα όσο και για διαβίωση. Το ίδρυµα παρέχει βοήθεια στο οικονοµικό; Υπάρχει δυνατότητα παραµονής σε φοιτητική εστία; Υπάρχει δυνατότητα µερικής απασχόλησης µέσα στο ίδρυµα (καθώς διδασκαλία σε προπτυχιακούς φοιτητές) ή έξω απόαυτό;
- Επίβλεψη: Είναι πρωταρχικής σηµασίας να υπάρξεικαλή συνεργασία µε τον επιβλέποντα καθηγητή. Θα πρέπει να υπάρχει συχνή επαφή, αφού είναι δεδοµένο ότι συχνά θα έχετε ανάγκη βοήθειας στα καινούργια πεδία γνώσης.
- Διευκολύνσεις: Είναι ενδιαφέρον να γνωρίζετε ποιες διευκολύνσεις, από πλευράςυλικοτεχνικήςυποδοµής, προσφέρει το ίδρυµα (εργαστηριακές εγκαταστάσεις, πρόσβαση σε Η/Υ, σύγχρονη και πλήρως ενηµερωµένη τουλάχιστον στο αντικείµενό σας βιβλιοθήκη κ.λπ.). Γεωγραφική θέση: Πόσο µακριά από τοντόπο µόνιµης κατοικίας σας είναι το ίδρυµα;
- Γλώσσα (προκειµένου για σπουδές στο εξωτερικό): Φυσικά ένα από τα πρώτα ζητήµατα που θα πρέπει να έχετε επιλύσει είναιαυτό που αφορά τη γλώσσα στην οποία γίνονται οιµεταπτυχιακέςσπουδές. Οπως είναι προφανές, από τη φύση τους οι µεταπτυχιακές σπουδές απαιτούν πολύ καλή γνώση της γλώσσας στην οποία γίνονται. Οσο περισσότερο προετοιµασµένοι είστε στη συγκεκριµένη γλώσσα τόσο περισσότερο χρόνο, απογοητεύσεις, κόπο και χρήµα θα γλιτώσετε.

ΒΗΜΑ ΤΡΙΤΟ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
Ας δούµε όµως ακόµα πιο συγκεκριµένα τους παράγοντες που θα πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η καταλληλότερη για τονκάθε υποψήφιο επιλογή. Αυτοί οι παράγοντες έχουν να κάνουν με τα εξής θέµατα: Περιεχόµενο προγράµµατος - ερευνητικές κατευθύνσεις- διδακτικό προσωπικό - εξοπλισµός Προκειµένου να κάνετε την καταλληλότερη για σας επιλογή, είναι σηµαντικό να ενηµερωθείτε για τη δοµή του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών πουεπιθυµείτε να παρακολουθήσετε, την ερευνητική εργασία, τους τοµείς εξειδίκευσης των καθηγητών του τµήµατος που σας ενδιαφέρει καθώς και την επάρκεια του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων του πανεπιστηµίου. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αξιολογήσετε το κατά πόσο υπάρχεισυνάφεια µεταξύτων δικών σας ενδιαφερόντων καιπροσδοκιών και των δυνατοτήτωνπου προσφέρονται από το πανεπιστήµιο που σας ενδιαφέρει, ώστε να µπορέσετε να πετύχετε την πιο καλή δυνατή αξιοποίηση του χρόνου που θα διαθέσετε για µεταπτυχιακές σπουδές.

- Σύνδεση του προγράµµατος µε την αγορά εργασίας.
Οι επιτυχηµένες µεταπτυχιακές σπουδές, αν και αποτελούνσηµαντικό επαγγελµατικό προσόν,δεν συνεπάγονται απαραίτητα και την εργασιακή εξασφάλιση καιανέλιξη, ιδιαίτερα αν το πρόγραµµα που θα παρακολουθήσετε δεν συµβαδίζει µε τις τάσεις της αγοράς εργασίας. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να έχετε επαρκή πληροφόρηση σχετικά µε το πώς θα µπορέσετε να αξιοποιήσετε τη µεταπτυχιακή σας ειδίκευση στον εργασιακό χώρο που σας ενδιαφέρει. Αναγκαίος όρος γι’ αυτό αποτελεί η δηµιουργία µιας ρεαλιστικής εικόνας για την απασχόληση στον τοµέα που σας ενδιαφέρει, βασισµένης σε πραγµατικά πληροφορίες, τα οποία µπορείτε να αποκτήσετε απόδιάφορες πηγές (γραφεία διασύνδεσης, πανεπιστηµιακά τµήµατα, καθηγητές, έρευνες αγοράς εργασίας).

- Κόστος σπουδών και διαβίωσης
Το κόστος των διδάκτρων και τα έξοδα διαβίωσης διαφέρουν ανάλογα µε τη χώρα, την τοποθεσία τουπανε πιστηµίου και την κατεύθυνσηµεταπτυχιακών σπουδών που θέλετε να ακολουθήσετε. Γι’ αυτόν τον λόγο ενηµερωθείτε έγκαιρα για τα ζητήµατα αυτά καθώς και για τις υποτροφίες που χορηγούνταισε υποψήφιους µεταπτυχιακούς φοιτητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τις δυνατότητες απασχόλησης εντός και εκτός του πανεπιστηµίου της επιλογής σας και για άλλες διαθέσιµες πηγές χρηµατοδότησης ώστε να µπορέσετε να αντεπεξέλθετε οικονοµικά στις απαιτήσεις του προγράµµατος που σας ενδιαφέρει.

ΒΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αφού σιγουρευτείτε πως έχετε κάνει την καταλληλότερη για σας επιλογή κατεύθυνσης µεταπτυχιακών σπουδών, θα πρέπει να αρχίσετε τις διαδικασίες αίτησης. Τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης όλων των πανεπιστηµίων µπορούν να σας προσφέρουν ουσιαστική και άµεση βοήθεια στον τοµέα αυτόν.
Ας δούµε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται:
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εισαγωγή σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις προϋποθέσεις που θέτει το τµήµα διεξαγωγής του προγράµµατος αλλά και ανάλογα µε τον κλάδο:
- Αίτηση στο τµήµα.
- Βιογραφικό σηµείωµα (αυτοπεριγραφική έκθεση).
- Πτυχίο µε αναλυτική βαθµολογία και ισοτιµία από το∆ΙΚΑΤΣΑ όταν αυτό έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό. Συστατικές επιστολές.
- Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας.
- Τα τεστ
TOEFL/GMAT/GRE, σε περιπτώσεις που στο πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνονται µαθήµαταή σεµινάρια στην αγγλική γλώσσα.
(Από το γραφείο διασύνδεσης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης)

Η εισαγωγή σας για µεταπτυχιακές σπουδές αποτελεί µια ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία. Τα πληροφορίες που περιλαµβάνετε στην αίτησή σας, ως υποψήφιοι φοιτητές, σημειώνουν στους ενδιαφεροµένους το σύνολο της προσωπικότητας καιτων ικανοτήτων σας.

Εκτός από τα αντίγραφα των πτυχίων σας και τις βαθµολογίες σαςσε ειδικές εξετάσεις, οι υπεύθυνοι των µεταπτυχιακών προγραµµάτων ζητούν να καταθέσετε και µια γραπτή «έκθεση» (application essay) ή αλλιώς µια «προσωπική δήλωση» (personal statement).

Η συγγραφή της έκθεσης αυτής επιτρέπει στους αρµοδίους να µάθουν περισσότερα πράγµατα για τα ενδιαφέροντά σας, τα σχέδια και τον χαρακτήρα σας, πέρα από τις απρόσωπες στατιστικές της βαθµολογίας σας σε ειδικά τεστ ή µαθήµατα.

Για τους περισσότερους φοιτητές η σύνταξη της έκθεσης αποτελεί ίσως το πιο δύσκολο µέρος της διαδικασίας συµπλήρωσης της αίτησής τους. Οι απαιτήσεις τωνεκθέσεων ποικίλλουν ανάλογα µε το πανεπιστήµιο παρ’ ότι δεν υπάρχει έναςκαι µοναδικός τρόπος συγγραφής µιας επιτυχηµένης έκθεσης.

ΒΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΟΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Εχετε καλούς βαθµούς, έχετε πάρει µια υποτροφία, έχετε κάνει πρακτική άσκηση, έχετε ολοκληρώσει µια σηµαντική εργασία και έχετε συµµετάσχει σε κάποιο συνέδριο ή ερευνητικό πρόγραµµα. Αυτό που σας χρειάζεται είναι µερικές εξαιρετικές συστατικές επιστολές. Ακόµη κιόταν το µόνο που σας διακρίνει είναιτα ισχυρά κίνητρακαι οι φιλοδοξίες σας, µπορείτε να ζητήσετε συστατικές επιστολές από ανθρώπους που σας γνωρίζουν και έχουν τη διάθεση να µιλήσουν για εσάς.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ
Απευθυνθείτε σε ανθρώπους που σας γνωρίζουν καλά και µε τους οποίους έχετε συνεργαστεί, είτε σε ακαδηµαϊκό είτε σε επαγγελµατικό επίπεδο. Για παράδειγµα, µπορείτε να ζητήσετε συστατική επιστολή από έναν καθηγητή σας στο πανεπιστήµιο, από έναν πρόσφατο προϊστάµενό σας ή από κάποιον µε τον οποίο έχετε συνεργαστεί για κάποιο σκοπό.

Συστατικές επιστολές πουγράφονται από προσωπικούς ή οικογενειακούς φίλους και συγγενείς θεωρούνται ακατάλληλες και αναξιόπιστες. Αν επιθυµείτε µια συστατική επιστολή από έναν καθηγητή σας, επιλέξτε κάποιον που σας γνωρίζει καλά (π.χ. ο επιβλέπων της εργασίας σας) παρά τον πρόεδρο του τµήµατος, ο οποίος δεν σας γνωρίζει καθόλου.

Επίσης είναι καλή ιδέα να µην έχετε συστατικές επιστολές µόνον από τη σχολή σας, αλλά να προσπαθήσετε να πάρετε τουλάχιστον µία επιστολή από καθηγητή ενόςάλλου τµήµατος ή πανεπιστηµίου.

Γενικά, προσπαθήστε να επιλέξετε µια ποικιλία ανθρώπων που σας γνωρίζουν κάτω από διαφορετικές συνθήκες εργασίας και εποµένως µπορούν να αναφερθούν στις διαφορετικές ικανότητες, σε προσόντακαι εµπειρίες σας.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ